Plánovanie dotácií na obdobie 2019-20

Vážení priatelia a priateľky,

Pomaly už začneme zbierať požiadavky na dotácie pre budúce plánovacie obdobie 2019-2020, aby sme potom na poslednú chvíľu nemuseli ponáhľať . Počítam, že termín posielania plánu bude do 15.6.2019. Žiaľ ešte nie je schválený národný program na budúce plánovacie obdobie a ani vykonávacie predpisy, preto len predbežne pozbierame požiadavky a v prípade , že sa daná vec nebude dať naplánovať , prípadne budú tam nižšie limity, budeme to s vami potom konzultovať. Vyzerá to, že by sa mali dať plánovať rovnaké veci ako v minulom roku, novinkou tam sú dotácie na úľové váhy.

Prosím teda aby ste mi posielali svoje požiadavky na andrej.potfaj@gmail.com v tvare :

„vec + plánovaná cena“ „plánovaný počet nakúpených matiek“, „počet kočovných včelstiev…“ „Počet vzoriek na analýzu medu v rámci úťaže o najlepší Slovenský med“

Z nového, ešte neschváleného programu vyberám kapitoly, ktoré sa nás budú týkať:

3.1.7. Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení

a) vytáčanie medu
Zabezpečenie technických pomôcok na vytáčanie medu pre zvýšenie kvality v oblasti hygieny a zvýšenie produktivity. Ďalej zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na následné spracovanie medu.

b) spracovanie a skladovanie medu a následne aj realizáciu na spotrebiteľskom trhu v rámci obchodnej siete resp. exportu baleného medu
Spracovanie a skladovanie medu a následne jeho distribúcia je realizovaná spôsobom umožňujúcim skladovať, spracovať a dodávať med vo väčšom sortimente a kvalite priamo spotrebiteľom. Plnenie medu do obchodného balenia je vhodnou doplnkovou činnosťou pre väčšie včelárske prevádzky. Tento spôsob umožňuje dodávať med vo väčšom sortimente a vyššej kvalite priamo spotrebiteľovi. Na tento účel je nevyhnutné udržiavať spracovanie na vysokej hygienickej úrovni prostredníctvom podpory, najmä na obstaranie tepelnej komory (termokomory), čerpadiel na med, homogenizačnej nádoby, poloautomatickej plničky medu a zdvíhacieho zariadenia.
Ďalej poskytnúť podporu:

  • na prístrojové vybavenie nutné pre funkciu chladiacich zariadení potrebných pre skladovanie včelích produktov a plástov,
  • pri získaní zariadení a potrieb na vstup medu do obchodných reťazcov (výkup, kontrola kvality, spracovanie, balenie),
  • pri zabezpečovaní potrieb včelárov (skladovanie a distribúcia obalových materiálov na včelie produkty, včelích krmív, liečiv, príp. ďalších komodít spojených s chovom včiel).

c) získavanie a spracovanie včelieho vosku
Získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho vosku podporuje zvýšenie produktivity práce, zvýšenie kvality vosku, zvýšenie produkcie vosku od včelstva. Získaním kvalitnejšieho a väčšieho množstva vosku je možné prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu včelstva každoročnou obmenou včelieho diela. Získavanie a spracovanie vlastného včelieho vosku vedie včelára k zabezpečeniu uzavretého kolobehu vosku na včelnici a k výrobe voskových produktov.

d) získavanie ďalších včelích produktov
Podpora na kúpu zariadenia na získavanie a spracovanie peľu, propolisu a materskej kašičky.

e) marketing a predaj včelích produktov

  • podpora na miestnu reklamu a multimediálnu propagáciu,
  • podpora na kúpu a modernizáciu technického vybavenia predajného miesta včelích produktov.

f) infraštruktúrne vybavenie medární
Podpora na kúpu zariadenia na skladovanie, chladenie, mrazenie, zohrievanie, hygienické zariadenia, odkladacie priestory, infraštruktúru vody, elektriny, kanalizácie v spracovateľskom priestore.

g) monitoring sezónneho stavu včelstva
Podpora na kúpu technického vybavenia na kontrolu sezónneho stavu vážením včelstva, vrátane prínosu medu do úľov a kontrolu výživy včelstva.

h) signalizácia a ochrana proti poškodeniu a krádežiam včelstiev a včelárskych zariadení
Podpora kúpy zariadení na ochranu a signalizáciu proti poškodeniu a krádežiam včelstiev
a včelárskych zariadení.

i) ochrana proti voľne žijúcej zveri
Zaobstaranie signalizačných a odpudzujúcich zariadení proti poškodeniu včelstiev a včelárskych zariadení voľne žijúcou zverou.

j) úprava stanovišťa včelstiev
Zaobstaranie technických prostriedkov na úpravu stanovišťa včelstiev.

3.3. Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

a) racionálny prísun včelstiev ku zdrojom včelej pastvy,
c) zaobstarať dopravné prostriedky, prívesy, palety, mobilné podstavce a manipulačné zariadenia na prepravu včelstiev.
d) vypracovať miestne a regionálne projekty na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev na vysádzanie nektárodajných stromov, kríkov a výsev zmesí kvitnúcich rastlín poskytujúcich priebežnú znášku pre včelstvá.

3.4 Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu

Oblasti poskytovania podpory:
a) analýzy včelích produktov v rámci Slovenských a medzinárodných súťaží včelích produktov pre získanie ochrannej známky registrovanej na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo úradu Európskej únie
b) zisťovania cudzorodých látok vo včelích produktoch,
c) zisťovanie rezíduí chemických látok pri otravách včelstiev,
d) sledovanie a vyhodnotenie výskytu toxických a patogénnych vplyvov pri hromadných úhynoch a slabnutí včelstiev,
e) v laboratórnych analýzach kvalitatívnej charakteristiky včelích produktov.

3.5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

Podpora obnovenia stavu včelstiev je nevyhnutnou požiadavkou cielenou na výmenu nekvalitných alebo starých matiek a ich náhrada za mladé výkonné matky z plemenných chovov
a to realizáciou nasledujúcich postupov a spôsobov:
a) podpora kúpy materských buniek a včelích matiek šľachtených na hygienický prejav
a odolnosť voči varroáze z plemenných chovov včelích matiek,
b) založenie a prevádzkovanie testovacích staníc a plemenárskych staníc pre včelie matky, ktorých cieľom je selekcia a zlepšovanie vitality včelstiev a odolnosti proti chorobám,
c) podporovanie a motivovanie organizovaných začínajúcich včelárov prostredníctvom základných kurzov a podpora na kúpu moderných úľov a včelstiev s plemennými matkami pre začínajúcich včelárov,
d) podpora dovozu a vývozu čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely zo a do zahraničia.