Zájazdy 2019

Dobrý deň
podľa ročného plánu činnosti ZO SZV Vám výbor ponúka tieto zájazdy:
Dňa 24.8.2019 do Nitry na výstavu AGROKOMLEX  s odjazdom 07:15 hod z autobusovej stanice v N.Meste n/V. 

 • uskutočnia sa včelárske prenášky a vyhlásenie výsledkov v súťaži o nejlepší med …
 • uzávierka prihlásenia sa do 5.8. 2019

Dňa 21.9.2019 do Banskej Bystrice na celonárodnú včelársku výstavu s odjazdom 07:00 hod z autobusovej stanice v N.Meste n/V.

 • na výstave s predajom včelárskych pomôcok budú aj odborné včelárske prednášky …
 • uzávierka prihlásenia  sa do 1.9. 2019

Zájazdy budú realizované pri účasti aspoň 20 osôb.
Prosím o oslovenie včelárov v rámci svojich obvodov.  Formuláre na prihlásenie pripájam v prílohe. Od prihlásených členov vybrať uvedenú zálohu na osobu. Po uzávierky prihlásenie k jednotlivým zájazdom zašlite e-mailom kópiu formulára na e-mail: alojz.janco@spsnmnv.sk
V prípade uskutočnenia zájazdu vybranú zálohu s formulárom odovzdá jeden z účastníkov vedúcemu zájazdu. Ak sa pre malý záujem zájazd neuskutoční zálohu vrátite členom. 

Dajte vedieť  prosím v termíne uzávierky aj  správu že o zájazd nemá nikto záujem z obvodu.

Ďakujem.
Ing. Alojz Jančo


Včelí deň v elektrárni 2018

Dobrý deň,

Obdržali sme pozvánku na tohtoročný včelí deň v elektrárni, ktorý sa uskutoční v túto sobotu 13.10.2018 od 10:00 v Elektrárni Piešťany.

Pre včelárov sú pripravené zaujímavé prednášky 

Dobrý deň,

Obdržali sme pozvánku na tohtoročný včelí deň v elektrárni, ktorý sa uskutoční v túto sobotu 13.10.2018 od 10:00 v Elektrárni Piešťany.

Pre včelárov sú pripravené zaujímavé prednášky 

10:15 – Rastislav Bunček – Ako začať včeláriť spôsoby vedenia včelstiev 
11:15 – Misroslav Habr – Superorganizmus včelstvo
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 14:00 – Tibor Valovič – Ako nám pomáhajú včelie produkty
14:00 – 15:30 Leoš Dvorský – Šľachtenie a selekcia včelstiev praktické otázky
Diskusia
Zároveň uvítame neoznačené vzorky do súťažnej ochutnávky medov. 
Pozvite priateľov včelárov aj nevčelárov
s pozdravom
Juraj Mráz

Kurz apiterapie včelím jedom a odborný seminár k apiterapii a aromaterapii

Vážené včelárky, vážení včelári,
 
v dňoch 27. -28.októbra organizujeme kurz apiterapie (60 eur) a odborný seminár  k apiterapii a aromaterapii (zdarma).
 
Kurz prebehne v sobotu 27.10. v rozsahu cca 7 hodín, so začiatkom o 9.00 hod. v budove ŠVPS SR v Bratislave na Botanickej ulici (pri Botanickej záhrade). Ide o liečenie s napichávaním včelích žihadiel do akupunktúrnych dráh. Absolventi kurzu získajú od prednášajúceho certifikát. Prednášateľ bude prednášať v angličtine, preklad bude zaistený.
Seminár prebehne v nedeľu 28.10.2018.
 
V prílohe zasielame program seminára.
 
Pre podujatia je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom google formulára cez adresu:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp5uY4gqJ3jtYpibZZtaz_pF9BHQBvxgjJ6iEfyr981n1zNw/viewform?c=0&w=1
 
Akceptované budú len správne vyplnené elektronické prihlášky!
 
 
 
S pozdravom
 
Ing. Silvia Belzárová
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421 903 296 865
IČO: 00178349
IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

Zájazd na Celoslovenskú výstavu v Banskej Bystrici

Vážení včelári a včelárky,

Vzhľadom na to, že termín výstavy v Banskej Bystrici posunul na 22.9.2018 je možné sa ešte prihlásiť u pána Janča, do 13.9.2018.

Mail: aloiz.janco@spsnmnv.sk

Mobil: +421908771820

 

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj

Vážení včelári a včelárky,

Vzhľadom na to, že termín výstavy v Banskej Bystrici posunul na 22.9.2018 je možné sa ešte prihlásiť u pána Janča, do 13.9.2018.

Mail: aloiz.janco@spsnmnv.sk

Mobil: +421908771820

 

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj

10. Celonárodná včelárska výstava

Vážené včelárky, vážení včelári,
 
Vážené včelárky, vážení včelári,
 
srdečne Vás pozývame na 10. Celonárodnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční už 22.9.2018 v areáli Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80v Banskej Bystrici. Téma výstavy je „O naše včely sa už musíme starať.“. Brány sa pre návštevníkov výstavy otvoria o 8,00 hod.
 
Viac o výstave sa dozviete z programu, uverejneného na našej stránke:
 
 
Tešíme sa na Vás!
 
S pozdravom
 
Ing. Eva Ilavská
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421 903 296 865
IČO: 00178349

Pozvánka na Agrokomplex

Dobrý deň,

Dobrý deň,

 

srdečne Vás pozývame na 13. ročník výstavy hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 16. – 19. 8.2018 na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 

Včelári majú na výstavisku roky svoje miesto. Tohto roku budú sústredení najmä v pavilóne M2, kde bude mať svoj stánok aj Slovenský zväz včelárov.

 

Hlavným dňom včelárov bude sobota (18. august 2018). Program sa začne o 9:30 hod. tradičným vyhlasovaním víťazov jednotlivých kategórií súťaže O najlepší slovenský med, medovníky, medovinu, peľ. Po odovzdaní ocenení, bude program pokračovať o 10:30 hod. prednáškou doc. Ing. Róberta Chleba, PhD. – Rizikové faktory pôsobiace na životaschopnosť včelstiev, z oblasti : Nové smery vo včelárstve.

 

Pre včelárov je pripravený aj ďalší voľný program vo včelárskom skanzene za hlavnou výstavnou plochou. Nakúpiť si môžete nielen včelárske produkty a výrobky z nich, ale aj včelárske pomôcky a potrebný inventár.

 

Kupón na zľavu zo vstupného (pre jednu osobu) nájdete v časopise Včelár, číslo 8/2018 na strane 156 (v spodnej časti).

 

Tešíme sa na Vás!

 

S pozdravom

 

Ing. Eva Ilavská

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Podávanie žiadosti o refundáciu nákladov v dôsledku veterinárnych opatrení

Vážené včelárky, vážení včelári,

 

Vážené včelárky, vážení včelári,

 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

 

„Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

 

Nárok na poskytnutie podpory formou dotácie si môžu uplatniť včelári, ktorí mali MVP v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 a doteraz si neuplatňovali žiadosť o podporu. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

 

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2018.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory podávajte priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť je možné podať osobne na podateľni ministerstva alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

 

Adresa sa na doručenie žiadosti:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                                           Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

                                                           odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

                                                           Dobrovičova ul. č.12

                                                           812 66 Bratislava

 

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

 

Ø  vyplnená žiadosť a jej prílohy podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

 

Ø  doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 
na ktorý sa má dotácia poukázať,

 

Ø  výpis z centrálneho registra včelstiev, nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie registra včelstiev,

 

Ø  kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna 
a potravinová správa,

 

Ø  kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna 
a potravinová správa,

 

Ø  kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat 
do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

 

Celé znenie výzvy nájdete na stránke vcelari.sk

http://www.vcelari.sk/2018/06/28/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-pre-vcelarov-tykajuca-sa-moru-vcelieho-plodu/ 

 

a na stránke MPaRV SR:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=809&navID2=809&sID=17&id=13043

 

Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa.

 

 

S pozdravom

                       

Ing. Jozef Čápek, PhD.

vedúci sekretariátu SZV

e-Newsletter Výskumného ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

Vážení včelári a včelárky,

Výzkumný ústav včelárstva začal vydávať včelársky časopis e-Newsletter . „e-“ je to preto, že vychádza výlučne v elektronickej forme a je k stihnutiu zadarmo.

Bližšie informácie a čísla, čo zatiaľ vyšli sú tu:

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/news.html

 

Dá sa na tej stránke nahlásiť aj odber časopisu a keď víde automaticky vám príde mail do poštovej schránky s odkazom na najnovšie číslo.

 

S pozdravom 

Ing . Andrej Potfaj

Vážení včelári a včelárky,

Výzkumný ústav včelárstva začal vydávať včelársky časopis e-Newsletter . „e-“ je to preto, že vychádza výlučne v elektronickej forme a je k stihnutiu zadarmo.

Bližšie informácie a čísla, čo zatiaľ vyšli sú tu:

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/news.html

 

Dá sa na tej stránke nahlásiť aj odber časopisu a keď víde automaticky vám príde mail do poštovej schránky s odkazom na najnovšie číslo.

 

S pozdravom 

Ing . Andrej Potfaj

Konferencia o varoatolerancii Brno

Vážení včelári a včelárky,

Vážení včelári a včelárky,

V októbri sa bude konať v Brne konferencia o varoatolerancii včiel. Ak by ste mali záujem, prihlasovať sa treba už od júna. Bližšie info na http://www.msvv.cz/

============================================================

V. odborná včelařská konference Varroatolerance a vitalita včel, říjen 2018

V říjnu 2018 pořádáme naši již V. odbornou konferenci. Její zaměření je Varroatolerance a vitalita včel. Hlavním odborníkem bude Daniel Weaver z Texasu, USA, z tradiční rodinné včelařské farmy, která se dopracovala náročnou mnohaletou selekcí k vlastnímu kmeni rezistentnímu vůči varroóze, jenž je zároveň plně produktivní. Mají jedinečné poznatky a výsledky také v selekci včel proti virózám.
Vzhledem k výjimečnosti odborníka ze zámoří, který přijal naše pozvání, aby se podělil s poznatky z uvedeného procesu selekce, pořádáme konferenci ve dvou dnech, na dvou místech, a to v Brně v sobotu 27. října a v Plzni v neděli 28. října. Přednášky Daniela Weavera budou na obou místech stejné. Doplní je příspěvky odborníků z České republiky a ze Slovenska, jiné po oba dny. Pokud se chcete zúčastnit, rezervujte si na uvedený víkend čas. Přihlašování na konferenci spustíme během června na této stránce.

http://www.msvv.cz/

Program konference:

Brno, 27. října

 • Květoslav Čermák: „Příklad vývinu varroatolerance včel v rezervaci Arnot Forest, NY, USA“
 • Antonín Přidal: „Udržet při životě včelstva včely medonosné je stále komplikovanější“
 • Štěpánka Dlouhá: „Sociální imunita – síla i slabina včelích společenství“
 • Martin Staroň: „Postupy zisťovania vplyvov toxicity chemických látok na vitalitu včelstva“
 • Daniel Weaver: „Naše cesta k varroarezistentním včelám“
 • Jaroslav Bajko: „Poznatky ze včelaření v úlech Warré“
 • Daniel Weaver: „Poznatky ze selekce včel na odolnost proti virózám“

Plzeň, 28. října

 • Josef Kala: „Představení činnosti Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum“
 • Tomáš Kott: „Využití metod molekulární genetiky ve šlechtění včel“
 • Daniel Weaver: „Naše cesta k varroarezistentním včelám“
 • Jaroslav Petr: „My, včely a mikrobiom, aneb kdo v nás přebývá“
 • Daniel Weaver: „Poznatky ze selekce včel na odolnost proti virózám“
 • Diskuzní panelový blok: Daniel Weaver, Tomáš Kott, Jaroslav Petr, Ivan Černý, Josef Kala, Viktor Švantner a další.

Přednášky D. Weavera budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Monitorovanie úspešnosti prezimovania

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník – Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2017/2018.

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník – Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2017/2018.

Koncom mája sa uzavrie ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku, ktorý je súčasťou celoeurópskeho projektu COLOSS. Získané údaje sú prísne anonymné a slúžia na dlhodobé sledovanie trendov v európskom včelárstve, porovnanie úspešnosti liečenia, zistenie regionálnych rozdielov úspešnosti prezimovania a porovnanie úhynov včelstiev s ostatnými krajinami sveta. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny.

Dotazník bude prístupný do 31. 5. 2018. Čím viac včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte členov Vašej Základnej organizácie, ako aj ostatných včelárov preposlaním linku na tento dotazník.

On-line dotazník o úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku – kliknite tu:

http://www.bee-survey.com/index.php/716961?lang=sk

V prípade, že v najbližších dňoch plánujete včelárske akcie a Vaši členovia uprednostňujú ručné vypĺňanie dotazníkov, napíšte prosím na adresu robo.chlebo@gmail.com, dotazník Vám pošleme, tlač a poštovné preplatíme. Zaradením včelárov, ktorí nemajú pravidelný prístup na internet by sa výpovedná hodnota získaných údajov zvýšila.
Vybrané výsledky za predchádzajúce sezóny monitoringu úspešnosti zimovania na Slovensku 2009/2010 až 2015/2016 si môžete pozrieť na tomto linku: https://drive.google.com/open?id=0B7t1vFtzdKGFR3I0MDloaC0tU0k
V predchádzajúcej sezóne 2016/2017 po prvýkrát prekročili zimné úhyny na Slovensku 10 % hranicu, konkrétne dosiahli 16,2 %, porovnanie výsledkov z ostatnými krajinami si môžete pozrieť tu (zatiaľ len v angličtine, správa bola publikovaná len pred pár dňami):
https://drive.google.com/open?id=17qClQU6Z8LOWZoh-E4sqYRVKPkeBKdXq

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava
Tel: +421-(0)2-693 07 921
Mob: +421-903 705 549
e-mail: capek@zdruzenieslovenskavcela.sk
IČO: 31820280
IBAN: SK10 0200 0000 0022 9370 4253