Pozvánka na včelársku schôdzu 4.3.2018

POZVÁNKA 

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu diía 4.3.2018 (nedeľa) konanú na Strednej priernyselnej škole ul. Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom, začiatok o 8.00 hod

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu 8.30 hod

2. Hodnotiaca správa za rok 2017

3. Správa o hospodárení za rok 2017 a stav majetku ZO SZV,

4. Návrh rozpočtu na rok 2018

5. Správa Revíznej kornisie ZO SZV za rok 2017

6. Návrh nákupu liečiv na rok 2018

7. Ocenenie jubilantov

POZVÁNKA 

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu diía 4.3.2018 (nedeľa) konanú na Strednej priernyselnej škole ul. Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom, začiatok o 8.00 hod

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu 8.30 hod

2. Hodnotiaca správa za rok 2017

3. Správa o hospodárení za rok 2017 a stav majetku ZO SZV,

4. Návrh rozpočtu na rok 2018

5. Správa Revíznej kornisie ZO SZV za rok 2017

6. Návrh nákupu liečiv na rok 2018

7. Ocenenie jubilantov

8. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č.135/2017 Z.z. o poskylovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcií a obchodovaní s včelími produktmi

9. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre 2iadatel’a dotácií na rok 2017/2018

10.0boznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácil a registrácií včelstiev

11.Prednáška včelie produkty

12.Diskusia

13.Schválenie uznesenia

14.Záver 

Každý včelár si prinesie na schôdzu Knihu veterinárnych úkonov a register a odovzdá ich pri prezentácii p. Hlinkovi k potvrdeniu na RVPS Nové Mesto nN. Kto sa nemôže zúčastniť na VčS pošle Knihu veterinámych úkonov a register po dôverníkovi. Kto doposial‘ nevedie Knihu veterinárnych úkonov a register vyžiada si ich do 20.2.2018 u zdravotníka ZO p. Hlinku tel.: 0903188268 a s doplnenýrni údajmi o liečení včiel za rok 2017 predloží na VČS.

Výbor ZO Vám ponúka:

Zájazd na výstavu Techagro Brno (včelárstvo, pol’ovníctvo) 8.4.2018 (nedel’a) odchod: 7:00 hod z autobusovej stanice N. Mesto n.N. Záväzné prihlásenie sa do 4.3.2018 so zaplatením zálohy na osobu 10,- EUR u p. Janča, tel.: 0908771820.

Výmenu vosku za medzistienky a objednávku včelárskych pomócok od Apiprodukt želovce 4.3.2018 po VČS s výdajom po 12:00 hod na parkovisku pri SPŠ N.Mesto n.N. Objednávku si treba nahlásiť do 17.2.2018 p. Potfajovi, te1.0903703041 volať po 17.00 hod alebo na e-rnail: andrej.potfaj@gmail.com

Laboratórne vyšetrenie meliva -Zmiešanú vzorku od všetkých včelstiev zo stanovišťa odovzdať na RVPS Nové Mesto n.N: 

do28.2.2018 povinne — kočujúci včelári, predajcovia včiel a chovatelia rnatiek;

do 15.4.2018 dobrovorne pre vlastnú potrebu. Výbor ZO navrhuje do uznesenia VčS refundáciu nákladov za vyšetrenie po predložení protokolu v čiastke 10,- EUR za 1 vzorku (1 až 25 včelstiev) 

 

Základná organizácia SZV Nové Mesto nad Váhom