Pozvánka na Včelársku nedeľu

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

vás pozýva na

Včelársku nedeľu do Čachtíc

Uskutoční sa priestoroch „SVADOBKY“ v Dome služieb
Čachtice, Malinovského 426 (oproti pošty)
dňa 5.8.2010
s týmto programom:

8,30 hod. – Prezentácia
9,00 hod. – Otvorenie
9,10 hod. – Spomienka na Augustínu Khollovú
– propagátorka využitia medu v domácnostiach

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

vás pozýva na

Včelársku nedeľu do Čachtíc

Uskutoční sa priestoroch „SVADOBKY“ v Dome služieb
Čachtice, Malinovského 426 (oproti pošty)
dňa 5.8.2010
s týmto programom:

8,30 hod. – Prezentácia
9,00 hod. – Otvorenie
9,10 hod. – Spomienka na Augustínu Khollovú
– propagátorka využitia medu v domácnostiach
9,30 hod. – Odovzdanie vyznamenaní včelárom
10,00 hod. – Prednáška predsedu SZV Ing. Ľudovíta Gála
„Nové smery vo včelárstve „
12,00 hod. – Občerstvenie – podávanie gulášu
12,30 hod. – Diskusia – výmena skúseností (prezentácia
pomôcok používaných pri včelárení)
13,00 hod. – Záver

Prezentáciu pomôcok a požiadavky na jej materiálne zabezpečenie (projektor, PC atď.) predložte do 30.7.2018 p. Jančovi tel.: 0908771820.

Výboru ZO Vám zároveň ponúka zájazdy:
– Na výstavu Agrokomplex, Nitra 18.8.2018 (sobota) odchod: 7:30 hod z autobusovej stanice N. Mesto n./V. Záväzné prihlásenie sa do 5.8.2018 so zaplatením zálohy na osobu 8,- EUR u p. Janča, tel.: 0908771820.
– Na X. Celonárodnú včelársku výstavu, Banská Bystrica 8.9.2018 (sobota) odchod: 7:00 hod z autobusovej stanice N. Mesto n./V. Záväzné prihlásenie sa do 24.8.2018 so zaplatením zálohy na osobu 10,- EUR u p. Janča, tel.: 0908771820.
– Zálohu na zájazdy je možné zaplatiť aj pri prezentácii na včelárskej nedeli.

Na včelársku nedeľu pozývame všetkých členov a sympatizantov.

Výbor ZO

Podávanie žiadosti o refundáciu nákladov v dôsledku veterinárnych opatrení

Vážené včelárky, vážení včelári,

 

Vážené včelárky, vážení včelári,

 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

 

„Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

 

Nárok na poskytnutie podpory formou dotácie si môžu uplatniť včelári, ktorí mali MVP v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 a doteraz si neuplatňovali žiadosť o podporu. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

 

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2018.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory podávajte priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť je možné podať osobne na podateľni ministerstva alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

 

Adresa sa na doručenie žiadosti:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                                           Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

                                                           odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

                                                           Dobrovičova ul. č.12

                                                           812 66 Bratislava

 

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

 

Ø  vyplnená žiadosť a jej prílohy podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

 

Ø  doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 
na ktorý sa má dotácia poukázať,

 

Ø  výpis z centrálneho registra včelstiev, nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie registra včelstiev,

 

Ø  kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna 
a potravinová správa,

 

Ø  kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna 
a potravinová správa,

 

Ø  kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat 
do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

 

Celé znenie výzvy nájdete na stránke vcelari.sk

http://www.vcelari.sk/2018/06/28/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-pre-vcelarov-tykajuca-sa-moru-vcelieho-plodu/ 

 

a na stránke MPaRV SR:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=809&navID2=809&sID=17&id=13043

 

Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa.

 

 

S pozdravom

                       

Ing. Jozef Čápek, PhD.

vedúci sekretariátu SZV

e-Newsletter Výskumného ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku

Vážení včelári a včelárky,

Výzkumný ústav včelárstva začal vydávať včelársky časopis e-Newsletter . „e-“ je to preto, že vychádza výlučne v elektronickej forme a je k stihnutiu zadarmo.

Bližšie informácie a čísla, čo zatiaľ vyšli sú tu:

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/news.html

 

Dá sa na tej stránke nahlásiť aj odber časopisu a keď víde automaticky vám príde mail do poštovej schránky s odkazom na najnovšie číslo.

 

S pozdravom 

Ing . Andrej Potfaj

Vážení včelári a včelárky,

Výzkumný ústav včelárstva začal vydávať včelársky časopis e-Newsletter . „e-“ je to preto, že vychádza výlučne v elektronickej forme a je k stihnutiu zadarmo.

Bližšie informácie a čísla, čo zatiaľ vyšli sú tu:

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/news.html

 

Dá sa na tej stránke nahlásiť aj odber časopisu a keď víde automaticky vám príde mail do poštovej schránky s odkazom na najnovšie číslo.

 

S pozdravom 

Ing . Andrej Potfaj